درباره ما


شادزی اولین پلتفرم مخصوص مهاجرین افغانستان در ایران میباشد که هدف اصلی شادزی آماده کردن بستری برای سرگرمی مردم خوب افغانستان است که کاملا هم رایگان می‌باشد‌