مسائل روز حقوقی افغانستان

مسائل روز حقوقی افغانستان

رده ی سنی : بالای ۱۵ سال تمامی مشکلات حقوقی مهاجرین را با سرکار خانم معصومه رضایی به آسانی یادبگیرید و از حقوق شهروندی خود و از حقوق حاکم بر جمهوری اسلامی ایران آشنا و آگاه شوید .

مشاهده فیلم

مسائل روز حقوقی افغانستان

مسائل روز حقوقی افغانستان

رده ی سنی : بالای ۱۵ سال تمامی مشکلات حقوقی مهاجرین را با سرکار خانم معصومه رضایی به آسانی یادبگیرید و از حقوق شهروندی خود و از حقوق حاکم بر جمهوری اسلامی ایران آشنا و آگاه شوید .

مشاهده فیلم

مسائل روز حقوقی افغانستان

مسائل روز حقوقی افغانستان

رده ی سنی : بالای ۱۵ سال تمامی مشکلات حقوقی مهاجرین را با سرکار خانم معصومه رضایی به آسانی یادبگیرید و از حقوق شهروندی خود و از حقوق حاکم بر جمهوری اسلامی ایران آشنا و آگاه شوید .

مشاهده فیلم

مسائل روز حقوقی افغانستان

مسائل روز حقوقی افغانستان

رده ی سنی : بالای ۱۵ سال تمامی مشکلات حقوقی مهاجرین را با سرکار خانم معصومه رضایی به آسانی یادبگیرید و از حقوق شهروندی خود و از حقوق حاکم بر جمهوری اسلامی ایران آشنا و آگاه شوید .

مشاهده فیلم