فینال مسابقه نوحه خوانی ـ قم۱۴۰۲

فینال مسابقه نوحه خوانی ـ قم۱۴۰۲

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                                        هفتمین دوره مسابقات نوحه خوانی سنتی افغانستان در قم برگزار گردید .

مشاهده فیلم

فینال مسابقه نوحه خوانی ـ قم۱۴۰۲

فینال مسابقه نوحه خوانی ـ قم۱۴۰۲

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                                        هفتمین دوره مسابقات نوحه خوانی سنتی افغانستان در قم برگزار گردید .

مشاهده فیلم

فینال مسابقه نوحه خوانی ـ قم۱۴۰۲

فینال مسابقه نوحه خوانی ـ قم۱۴۰۲

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                                        هفتمین دوره مسابقات نوحه خوانی سنتی افغانستان در قم برگزار گردید .

مشاهده فیلم

فینال مسابقه نوحه خوانی ـ قم۱۴۰۲

فینال مسابقه نوحه خوانی ـ قم۱۴۰۲

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                                        هفتمین دوره مسابقات نوحه خوانی سنتی افغانستان در قم برگزار گردید .

مشاهده فیلم

فینال مسابقه نوحه خوانی ـ قم۱۴۰۲

فینال مسابقه نوحه خوانی ـ قم۱۴۰۲

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                                        هفتمین دوره مسابقات نوحه خوانی سنتی افغانستان در قم برگزار گردید .

مشاهده فیلم