افغانستان زیبا ـ شهر پروان | PARVAN
شبکه افغانستان مدت زمان: 4 دقیقه سال تولید: 2023 زبان فارسی
رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                           در این برنامه پرداختیم به معرفی ولایت های زیبای افغانستان .....