خند و قند قسمت 24 | Khand va Ghand
شبکه افغانستان مدت زمان: 22 دقیقه سال تولید: 2022 زبان فارسی