پندک قسمت 10

پندک قسمت 10

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                               داستان فیلم یک طنز اجتماعیست در برگرفته از شرایط زندگی افغانهای مقیم اروپا در هامبورگ آلمان ساخته شده است .

مشاهده فیلم

پندک قسمت 5

پندک قسمت 5

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                               داستان فیلم یک طنز اجتماعیست در برگرفته از شرایط زندگی افغانهای مقیم اروپا در هامبورگ آلمان ساخته شده است .

مشاهده فیلم

پندگ قسمت 3

پندگ قسمت 3

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                               داستان فیلم یک طنز اجتماعیست در برگرفته از شرایط زندگی افغانهای مقیم اروپا در هامبورگ آلمان ساخته شده است .

مشاهده فیلم

پندگ قسمت 2

پندگ قسمت 2

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                               داستان فیلم یک طنز اجتماعیست در برگرفته از شرایط زندگی افغانهای مقیم اروپا در هامبورگ آلمان ساخته شده است .

مشاهده فیلم

پندگ قسمت 1

پندگ قسمت 1

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                               داستان فیلم یک طنز اجتماعیست در برگرفته از شرایط زندگی افغانهای مقیم اروپا در هامبورگ آلمان ساخته شده است .

مشاهده فیلم