گنجینه ملی: لبه تاریخ قسمت دهم

گنجینه ملی: لبه تاریخ قسمت دهم

رده بندی سنی : بالای 13 سال در سریال گنج ملی لبه تاریخ : دختر بیست ساله بلندپروازی به نام جس والنزوئلا قدم به یک ماجراجویی می گذارد تا معمای تاریخچه خانوادگی اش را کشف کند و با کمک دوستانش گنج گمشده تاریخی را به دست آورد. «گنج ملی: لبه تاریخ»، بر پلتفرم دیزنی پلاس عرضه شده است.

مشاهده فیلم

گنجینه ملی: لبه تاریخ قسمت هشتم

گنجینه ملی: لبه تاریخ قسمت هشتم

رده بندی سنی : بالای 13 سال در سریال گنج ملی لبه تاریخ : دختر بیست ساله بلندپروازی به نام جس والنزوئلا قدم به یک ماجراجویی می گذارد تا معمای تاریخچه خانوادگی اش را کشف کند و با کمک دوستانش گنج گمشده تاریخی را به دست آورد. «گنج ملی: لبه تاریخ»، بر پلتفرم دیزنی پلاس عرضه شده است.

مشاهده فیلم

گنجینه ملی: لبه تاریخ قسمت هفتم

گنجینه ملی: لبه تاریخ قسمت هفتم

رده بندی سنی : بالای 13 سال در سریال گنج ملی لبه تاریخ : دختر بیست ساله بلندپروازی به نام جس والنزوئلا قدم به یک ماجراجویی می گذارد تا معمای تاریخچه خانوادگی اش را کشف کند و با کمک دوستانش گنج گمشده تاریخی را به دست آورد. «گنج ملی: لبه تاریخ»، بر پلتفرم دیزنی پلاس عرضه شده است.

مشاهده فیلم

گنجینه ملی: لبه تاریخ قسمت سوم

گنجینه ملی: لبه تاریخ قسمت سوم

رده بندی سنی : بالای 13 سال در سریال گنج ملی لبه تاریخ : دختر بیست ساله بلندپروازی به نام جس والنزوئلا قدم به یک ماجراجویی می گذارد تا معمای تاریخچه خانوادگی اش را کشف کند و با کمک دوستانش گنج گمشده تاریخی را به دست آورد. «گنج ملی: لبه تاریخ»، بر پلتفرم دیزنی پلاس عرضه شده است.

مشاهده فیلم

گنجینه ملی: لبه تاریخ قسمت دوم

گنجینه ملی: لبه تاریخ قسمت دوم

رده بندی سنی : بالای 13 سال در سریال گنج ملی لبه تاریخ : دختر بیست ساله بلندپروازی به نام جس والنزوئلا قدم به یک ماجراجویی می گذارد تا معمای تاریخچه خانوادگی اش را کشف کند و با کمک دوستانش گنج گمشده تاریخی را به دست آورد. «گنج ملی: لبه تاریخ»، بر پلتفرم دیزنی پلاس عرضه شده است.

مشاهده فیلم