پرسی جکسون و المپیکیان قسمت هشتم

پرسی جکسون و المپیکیان قسمت هشتم

رده بندی سنی : بالای 13سال در سریال پرسی جکسون و المپ نشینان : پرسی جکسون نیمی انسان و نیمی نامیرا است و برای جلوگیری از وقوع جنگ بین الهگان المپ، قدم به ماجراجویی بزرگی به وسعت آمریکا می گذارد

مشاهده فیلم

پرسی جکسون و المپیکیان قسمت هفتم

پرسی جکسون و المپیکیان قسمت هفتم

رده بندی سنی : بالای 13سال در سریال پرسی جکسون و المپ نشینان : پرسی جکسون نیمی انسان و نیمی نامیرا است و برای جلوگیری از وقوع جنگ بین الهگان المپ، قدم به ماجراجویی بزرگی به وسعت آمریکا می گذارد

مشاهده فیلم

پرسی جکسون و المپیکیان قسمت پنجم

پرسی جکسون و المپیکیان قسمت پنجم

رده بندی سنی : بالای 13سال در سریال پرسی جکسون و المپ نشینان : پرسی جکسون نیمی انسان و نیمی نامیرا است و برای جلوگیری از وقوع جنگ بین الهگان المپ، قدم به ماجراجویی بزرگی به وسعت آمریکا می گذارد

مشاهده فیلم

پرسی جکسون و المپیکیان قسمت سوم

پرسی جکسون و المپیکیان قسمت سوم

رده بندی سنی : بالای 13سال در سریال پرسی جکسون و المپ نشینان : پرسی جکسون نیمی انسان و نیمی نامیرا است و برای جلوگیری از وقوع جنگ بین الهگان المپ، قدم به ماجراجویی بزرگی به وسعت آمریکا می گذارد

مشاهده فیلم

پرسی جکسون و المپیکیان قسمت دوم

پرسی جکسون و المپیکیان قسمت دوم

رده بندی سنی : بالای 13سال در سریال پرسی جکسون و المپ نشینان : پرسی جکسون نیمی انسان و نیمی نامیرا است و برای جلوگیری از وقوع جنگ بین الهگان المپ، قدم به ماجراجویی بزرگی به وسعت آمریکا می گذارد

مشاهده فیلم