پادشاه زمستان قسمت هشتم

پادشاه زمستان قسمت هشتم

رده بندی سنی : بالای 15سال در سریال پادشاه زمستان : جنگجوی سابقی که حالا راهب شده ماجرای شاه آرتور را روایت می کند که چه طور باوجود نامشروع بودن سلطنتش تبدیل به ارباب جنگ شد.

مشاهده فیلم

پادشاه زمستان قسمت هفتم

پادشاه زمستان قسمت هفتم

رده بندی سنی : بالای 15سال در سریال پادشاه زمستان : جنگجوی سابقی که حالا راهب شده ماجرای شاه آرتور را روایت می کند که چه طور باوجود نامشروع بودن سلطنتش تبدیل به ارباب جنگ شد.

مشاهده فیلم

پادشاه زمستان قسمت ششم

پادشاه زمستان قسمت ششم

رده بندی سنی : بالای 15سال در سریال پادشاه زمستان : جنگجوی سابقی که حالا راهب شده ماجرای شاه آرتور را روایت می کند که چه طور باوجود نامشروع بودن سلطنتش تبدیل به ارباب جنگ شد.

مشاهده فیلم

پادشاه زمستان قسمت پنجم

پادشاه زمستان قسمت پنجم

رده بندی سنی : بالای 15سال در سریال پادشاه زمستان : جنگجوی سابقی که حالا راهب شده ماجرای شاه آرتور را روایت می کند که چه طور باوجود نامشروع بودن سلطنتش تبدیل به ارباب جنگ شد.

مشاهده فیلم

پادشاه زمستان قسمت سوم

پادشاه زمستان قسمت سوم

رده بندی سنی : بالای 15سال در سریال پادشاه زمستان : جنگجوی سابقی که حالا راهب شده ماجرای شاه آرتور را روایت می کند که چه طور باوجود نامشروع بودن سلطنتش تبدیل به ارباب جنگ شد.

مشاهده فیلم