شوگون :پرتگاه زندگی قسمت هشتم

شوگون :پرتگاه زندگی قسمت هشتم

رده بندی سنی : بالای 13 سال در سریال شوگان : شاهزاده یوشی توراناگا، یک سامورایی منزوی اما افسانه ای، برای قدرت می جنگد، زیرا دشمنان او در شورایی با عنوان جانشین پادشاهان علیه او متحد می شوند.

مشاهده فیلم

شوگون :بانوان دنیای بید قسمت ششم

شوگون :بانوان دنیای بید قسمت ششم

رده بندی سنی : بالای 13 سال در سریال شوگان : شاهزاده یوشی توراناگا، یک سامورایی منزوی اما افسانه ای، برای قدرت می جنگد، زیرا دشمنان او در شورایی با عنوان جانشین پادشاهان علیه او متحد می شوند.

مشاهده فیلم

شوگون :حصار هشت گانه قسمت چهارم

شوگون :حصار هشت گانه قسمت چهارم

رده بندی سنی : بالای 13 سال در سریال شوگان : شاهزاده یوشی توراناگا، یک سامورایی منزوی اما افسانه ای، برای قدرت می جنگد، زیرا دشمنان او در شورایی با عنوان جانشین پادشاهان علیه او متحد می شوند.

مشاهده فیلم

شوگون :فردا فردا است قسمت سوم

شوگون :فردا فردا است قسمت سوم

رده بندی سنی : بالای13سال در سریال شوگان : شاهزاده یوشی توراناگا، یک سامورایی منزوی اما افسانه ای، برای قدرت می جنگد، زیرا دشمنان او در شورایی با عنوان جانشین پادشاهان علیه او متحد می شوند.

مشاهده فیلم

شوگون :آنژین قمست اول

شوگون :آنژین قمست اول

رده بندی سنی : بالای13سال در سریال شوگان : شاهزاده یوشی توراناگا، یک سامورایی منزوی اما افسانه ای، برای قدرت می جنگد، زیرا دشمنان او در شورایی با عنوان جانشین پادشاهان علیه او متحد می شوند.

مشاهده فیلم