قسمت دهم برنامه چیدمانه

قسمت دهم برنامه چیدمانه

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال  چیدمانه ، برنامه ای شاد با حضور هنرمندان محبوب در قالب مسابقه ای با هدف چیدمان داخلی منزل است. میهمانان در مسابقات ، امتیاز کسب میکنند، با این امتیاز لوازم منزل خرید میکنند و در آخر، چیدمانی که انجام میدهند ، مورد قضاوت و نظر سنجی قرار خواهد گرفت 

مشاهده فیلم

قسمت هشتم برنامه چیدمانه

قسمت هشتم برنامه چیدمانه

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال  چیدمانه ، برنامه ای شاد با حضور هنرمندان محبوب در قالب مسابقه ای با هدف چیدمان داخلی منزل است. میهمانان در مسابقات ، امتیاز کسب میکنند، با این امتیاز لوازم منزل خرید میکنند و در آخر، چیدمانی که انجام میدهند ، مورد قضاوت و نظر سنجی قرار خواهد گرفت 

مشاهده فیلم

قسمت پنجم برنامه چیدمانه

قسمت پنجم برنامه چیدمانه

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال  چیدمانه ، برنامه ای شاد با حضور هنرمندان محبوب در قالب مسابقه ای با هدف چیدمان داخلی منزل است. میهمانان در مسابقات ، امتیاز کسب میکنند، با این امتیاز لوازم منزل خرید میکنند و در آخر، چیدمانی که انجام میدهند ، مورد قضاوت و نظر سنجی قرار خواهد گرفت 

مشاهده فیلم

قسمت چهارم برنامه چیدمانه

قسمت چهارم برنامه چیدمانه

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال  چیدمانه ، برنامه ای شاد با حضور هنرمندان محبوب در قالب مسابقه ای با هدف چیدمان داخلی منزل است. میهمانان در مسابقات ، امتیاز کسب میکنند، با این امتیاز لوازم منزل خرید میکنند و در آخر، چیدمانی که انجام میدهند ، مورد قضاوت و نظر سنجی قرار خواهد گرفت 

مشاهده فیلم

قسمت اول برنامه چیدمانه

قسمت اول برنامه چیدمانه

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال  چیدمانه ، برنامه ای شاد با حضور هنرمندان محبوب در قالب مسابقه ای با هدف چیدمان داخلی منزل است. میهمانان در مسابقات ، امتیاز کسب میکنند، با این امتیاز لوازم منزل خرید میکنند و در آخر، چیدمانی که انجام میدهند ، مورد قضاوت و نظر سنجی قرار خواهد گرفت 

مشاهده فیلم