دردسرهای عظیم 2قسمت بیستم وپنجم

دردسرهای عظیم 2قسمت بیستم وپنجم

رده سنی بالای 13 سال  با پیدا شدن بچه ای در ماشین لطیف و مشکلات خانوادگی خانواده بهار، او و بهار بار دیگر برای ازدواج دچار دردسرهایی می شوند. فرحان که خود را مدیون کمک های لطیف و بهار می داند سعی می کند مشکلات پیش آمده برای آنها را حل و فصل کند اما…

مشاهده فیلم

دردسرهای عظیم 2قسمت بیستم ودوم

دردسرهای عظیم 2قسمت بیستم ودوم

رده سنی بالای 13 سال  با پیدا شدن بچه ای در ماشین لطیف و مشکلات خانوادگی خانواده بهار، او و بهار بار دیگر برای ازدواج دچار دردسرهایی می شوند. فرحان که خود را مدیون کمک های لطیف و بهار می داند سعی می کند مشکلات پیش آمده برای آنها را حل و فصل کند اما…

مشاهده فیلم

دردسرهای عظیم 2قسمت هفدهم

دردسرهای عظیم 2قسمت هفدهم

رده سنی بالای 13 سال  با پیدا شدن بچه ای در ماشین لطیف و مشکلات خانوادگی خانواده بهار، او و بهار بار دیگر برای ازدواج دچار دردسرهایی می شوند. فرحان که خود را مدیون کمک های لطیف و بهار می داند سعی می کند مشکلات پیش آمده برای آنها را حل و فصل کند اما…

مشاهده فیلم

دردسرهای عظیم 2قسمت چهاردهم

دردسرهای عظیم 2قسمت چهاردهم

رده سنی بالای 13 سال  با پیدا شدن بچه ای در ماشین لطیف و مشکلات خانوادگی خانواده بهار، او و بهار بار دیگر برای ازدواج دچار دردسرهایی می شوند. فرحان که خود را مدیون کمک های لطیف و بهار می داند سعی می کند مشکلات پیش آمده برای آنها را حل و فصل کند اما…

مشاهده فیلم

دردسرهای عظیم 2قسمت ششم

دردسرهای عظیم 2قسمت ششم

رده سنی بالای 13 سال  با پیدا شدن بچه ای در ماشین لطیف و مشکلات خانوادگی خانواده بهار، او و بهار بار دیگر برای ازدواج دچار دردسرهایی می شوند. فرحان که خود را مدیون کمک های لطیف و بهار می داند سعی می کند مشکلات پیش آمده برای آنها را حل و فصل کند اما…

مشاهده فیلم