انگل: خاکستری قسمت ششم

انگل: خاکستری قسمت ششم

رده سنی بالای 18 سال  در سریال انگل خاکستری : انگلی از فضا وارد زمین میشود و شروع به کشتن مردم و کنترل ذهن و بدن آنها میکند جونگ سو این مبتلا میشود اما ذهن او تحت تاثیر قرار نمیگیرد سول گانگ وو دنبال خواهر گم شده اش میگردد چوی جونگ کیونک شوهرش را به خاطر این انگل از دست داده و حال رئیس تیم مواجهه با این انگل است

مشاهده فیلم

انگل: خاکستری قسمت پنجم

انگل: خاکستری قسمت پنجم

رده سنی بالای 18 سال  در سریال انگل خاکستری : انگلی از فضا وارد زمین میشود و شروع به کشتن مردم و کنترل ذهن و بدن آنها میکند جونگ سو این مبتلا میشود اما ذهن او تحت تاثیر قرار نمیگیرد سول گانگ وو دنبال خواهر گم شده اش میگردد چوی جونگ کیونک شوهرش را به خاطر این انگل از دست داده و حال رئیس تیم مواجهه با این انگل است

مشاهده فیلم

انگل: خاکستری قسمت چهارم

انگل: خاکستری قسمت چهارم

رده سنی بالای 18 سال  در سریال انگل خاکستری : انگلی از فضا وارد زمین میشود و شروع به کشتن مردم و کنترل ذهن و بدن آنها میکند جونگ سو این مبتلا میشود اما ذهن او تحت تاثیر قرار نمیگیرد سول گانگ وو دنبال خواهر گم شده اش میگردد چوی جونگ کیونک شوهرش را به خاطر این انگل از دست داده و حال رئیس تیم مواجهه با این انگل است

مشاهده فیلم

انگل: خاکستری قسمت سوم

انگل: خاکستری قسمت سوم

رده سنی بالای 18 سال  در سریال انگل خاکستری : انگلی از فضا وارد زمین میشود و شروع به کشتن مردم و کنترل ذهن و بدن آنها میکند جونگ سو این مبتلا میشود اما ذهن او تحت تاثیر قرار نمیگیرد سول گانگ وو دنبال خواهر گم شده اش میگردد چوی جونگ کیونک شوهرش را به خاطر این انگل از دست داده و حال رئیس تیم مواجهه با این انگل است

مشاهده فیلم

انگل: خاکستری قسمت دوم

انگل: خاکستری قسمت دوم

رده سنی بالای 18 سال  در سریال انگل خاکستری : انگلی از فضا وارد زمین میشود و شروع به کشتن مردم و کنترل ذهن و بدن آنها میکند جونگ سو این مبتلا میشود اما ذهن او تحت تاثیر قرار نمیگیرد سول گانگ وو دنبال خواهر گم شده اش میگردد چوی جونگ کیونک شوهرش را به خاطر این انگل از دست داده و حال رئیس تیم مواجهه با این انگل است

مشاهده فیلم

انگل: خاکستری قسمت اول

انگل: خاکستری قسمت اول

رده سنی بالای 18 سال  در سریال انگل خاکستری : انگلی از فضا وارد زمین میشود و شروع به کشتن مردم و کنترل ذهن و بدن آنها میکند جونگ سو این مبتلا میشود اما ذهن او تحت تاثیر قرار نمیگیرد سول گانگ وو دنبال خواهر گم شده اش میگردد چوی جونگ کیونک شوهرش را به خاطر این انگل از دست داده و حال رئیس تیم مواجهه با این انگل است

مشاهده فیلم