کد جنایی قسمت هفتم

کد جنایی قسمت هفتم

رده سنی بالای 18 سال در سریال ژن جنایت گروهی از ماموران فدرال تلاش می کنند برای حل پرونده یک سرقت بزرگ و بی سابقه با یکدیگر همکاری کنند، اما درگیر ماجراهای غیرمنتظره ای می شوند که...

مشاهده فیلم

کد جنایی قسمت چهارم

کد جنایی قسمت چهارم

رده سنی بالای 18 سال در سریال ژن جنایت گروهی از ماموران فدرال تلاش می کنند برای حل پرونده یک سرقت بزرگ و بی سابقه با یکدیگر همکاری کنند، اما درگیر ماجراهای غیرمنتظره ای می شوند که...

مشاهده فیلم

کد جنایی قسمت سوم

کد جنایی قسمت سوم

رده سنی بالای 18 سال در سریال ژن جنایت گروهی از ماموران فدرال تلاش می کنند برای حل پرونده یک سرقت بزرگ و بی سابقه با یکدیگر همکاری کنند، اما درگیر ماجراهای غیرمنتظره ای می شوند که...

مشاهده فیلم

کد جنایی قسمت دوم

کد جنایی قسمت دوم

رده سنی بالای 18 سال در سریال ژن جنایت گروهی از ماموران فدرال تلاش می کنند برای حل پرونده یک سرقت بزرگ و بی سابقه با یکدیگر همکاری کنند، اما درگیر ماجراهای غیرمنتظره ای می شوند که...

مشاهده فیلم

کد جنایی قسمت اول

کد جنایی قسمت اول

رده سنی بالای 18 سال در سریال ژن جنایت گروهی از ماموران فدرال تلاش می کنند برای حل پرونده یک سرقت بزرگ و بی سابقه با یکدیگر همکاری کنند، اما درگیر ماجراهای غیرمنتظره ای می شوند که...

مشاهده فیلم