مردگان متحرک: آنهایی که زندگی می کنند قسمت  ششم

مردگان متحرک: آنهایی که زندگی می کنند قسمت ششم

رده سنی بالای 18 سال در جهانی دیگر که بر پایه جنگ با مردگان بنا شده، ریگ گریمز و ماشون به یکدیگر دل می بندند و سعی دارند بفهمند چه کسی بوده اند

مشاهده فیلم

مردگان متحرک: آنهایی که زندگی می کنند قسمت  پنجم

مردگان متحرک: آنهایی که زندگی می کنند قسمت پنجم

رده سنی بالای 18 سال در جهانی دیگر که بر پایه جنگ با مردگان بنا شده، ریگ گریمز و ماشون به یکدیگر دل می بندند و سعی دارند بفهمند چه کسی بوده اند

مشاهده فیلم

مردگان متحرک: آنهایی که زندگی می کنند قسمت چهارم

مردگان متحرک: آنهایی که زندگی می کنند قسمت چهارم

رده سنی بالای 18 سال در جهانی دیگر که بر پایه جنگ با مردگان بنا شده، ریگ گریمز و ماشون به یکدیگر دل می بندند و سعی دارند بفهمند چه کسی بوده اند

مشاهده فیلم

مردگان متحرک: آنهایی که زندگی می کنند قسمت سوم

مردگان متحرک: آنهایی که زندگی می کنند قسمت سوم

رده سنی بالای 18 سال در جهانی دیگر که بر پایه جنگ با مردگان بنا شده، ریگ گریمز و ماشون به یکدیگر دل می بندند و سعی دارند بفهمند چه کسی بوده اند

مشاهده فیلم

مردگان متحرک: آنهایی که زندگی می کنند قسمت دوم

مردگان متحرک: آنهایی که زندگی می کنند قسمت دوم

رده سنی بالای 18 سال در جهانی دیگر که بر پایه جنگ با مردگان بنا شده، ریگ گریمز و ماشون به یکدیگر دل می بندند و سعی دارند بفهمند چه کسی بوده اند.

مشاهده فیلم

مردگان متحرک: آنهایی که زندگی می کنند قسمت اول

مردگان متحرک: آنهایی که زندگی می کنند قسمت اول

رده سنی بالای 18 سال در جهانی دیگر که بر پایه جنگ با مردگان بنا شده، ریگ گریمز و ماشون به یکدیگر دل می بندند و سعی دارند بفهمند چه کسی بوده اند.

مشاهده فیلم