حکومت قسمت ششم

حکومت قسمت ششم

رده ببندی سنی 18سال کیت وینسلت در این سریال محدود در نقش صدراعظم یک کشور اروپای مرکزی ناشناس که در پشت دیوارهای کاخ در حال باز شدن است، بازی می کند

مشاهده فیلم

حکومت قسمت پنجم

حکومت قسمت پنجم

رده ببندی سنی 18سال کیت وینسلت در این سریال محدود در نقش صدراعظم یک کشور اروپای مرکزی ناشناس که در پشت دیوارهای کاخ در حال باز شدن است، بازی می کند

مشاهده فیلم

حکومت قسمت چهارم

حکومت قسمت چهارم

رده ببندی سنی 18سال کیت وینسلت در این سریال محدود در نقش صدراعظم یک کشور اروپای مرکزی ناشناس که در پشت دیوارهای کاخ در حال باز شدن است، بازی می کند

مشاهده فیلم

حکومت قسمت سوم

حکومت قسمت سوم

رده ببندی سنی 18سال کیت وینسلت در این سریال محدود در نقش صدراعظم یک کشور اروپای مرکزی ناشناس که در پشت دیوارهای کاخ در حال باز شدن است، بازی می کند

مشاهده فیلم

حکومت قسمت  دوم

حکومت قسمت دوم

رده ببندی سنی 18سال کیت وینسلت در این سریال محدود در نقش صدراعظم یک کشور اروپای مرکزی ناشناس که در پشت دیوارهای کاخ در حال باز شدن است، بازی می کند

مشاهده فیلم

حکومت قسمت اول

حکومت قسمت اول

رده ببندی سنی 18سال کیت وینسلت در این سریال محدود در نقش صدراعظم یک کشور اروپای مرکزی ناشناس که در پشت دیوارهای کاخ در حال باز شدن است، بازی می کند

مشاهده فیلم