گرگ قسمت  چهل و دوم

گرگ قسمت چهل و دوم

رده سنی بالای 15 سال  در سریال گرگ : داستان ژیازینگ، شاهزاده خانم شهر کوییژو و جوانی است که در یک گله گرگ پرورش یافته و آن ها پس از هشت سال دوری از هم، دوباره یکدیگر را ملاقات می کنند. این دو نفر برای عشق و سرنوشت مبارزه می کنند.

مشاهده فیلم

گرگ قسمت  چهلم

گرگ قسمت چهلم

رده سنی بالای 15 سال  در سریال گرگ : داستان ژیازینگ، شاهزاده خانم شهر کوییژو و جوانی است که در یک گله گرگ پرورش یافته و آن ها پس از هشت سال دوری از هم، دوباره یکدیگر را ملاقات می کنند. این دو نفر برای عشق و سرنوشت مبارزه می کنند.

مشاهده فیلم

گرگ قسمت  بیست وهفتم

گرگ قسمت بیست وهفتم

رده سنی بالای 15 سال  در سریال گرگ : داستان ژیازینگ، شاهزاده خانم شهر کوییژو و جوانی است که در یک گله گرگ پرورش یافته و آن ها پس از هشت سال دوری از هم، دوباره یکدیگر را ملاقات می کنند. این دو نفر برای عشق و سرنوشت مبارزه می کنند.

مشاهده فیلم

گرگ قسمت  بیست ودوم

گرگ قسمت بیست ودوم

رده سنی بالای 15 سال  در سریال گرگ : داستان ژیازینگ، شاهزاده خانم شهر کوییژو و جوانی است که در یک گله گرگ پرورش یافته و آن ها پس از هشت سال دوری از هم، دوباره یکدیگر را ملاقات می کنند. این دو نفر برای عشق و سرنوشت مبارزه می کنند.

مشاهده فیلم

گرگ قسمت دهم

گرگ قسمت دهم

رده سنی بالای 15 سال  در سریال گرگ : داستان ژیازینگ، شاهزاده خانم شهر کوییژو و جوانی است که در یک گله گرگ پرورش یافته و آن ها پس از هشت سال دوری از هم، دوباره یکدیگر را ملاقات می کنند. این دو نفر برای عشق و سرنوشت مبارزه می کنند.

مشاهده فیلم