مردان راه آهن - داستان ناگفته بوپال ۱۹۸۴ قسمت چهارم

مردان راه آهن - داستان ناگفته بوپال ۱۹۸۴ قسمت چهارم

رده سنی بالای 13 سال  پس از نشت گاز مرگبار از کارخانه ای در بوپال، کارگران شجاع راه آهن جان خود را به خطر می اندازند تا دیگران را در مواجهه با یک فاجعه غیرقابل توصیف نجات دهند.

مشاهده فیلم

مردان راه آهن - داستان ناگفته بوپال ۱۹۸۴ قسمت سوم

مردان راه آهن - داستان ناگفته بوپال ۱۹۸۴ قسمت سوم

رده سنی بالای 13 سال  پس از نشت گاز مرگبار از کارخانه ای در بوپال، کارگران شجاع راه آهن جان خود را به خطر می اندازند تا دیگران را در مواجهه با یک فاجعه غیرقابل توصیف نجات دهند.

مشاهده فیلم

مردان راه آهن - داستان ناگفته بوپال ۱۹۸۴ قسمت دوم

مردان راه آهن - داستان ناگفته بوپال ۱۹۸۴ قسمت دوم

رده سنی بالای 13 سال  پس از نشت گاز مرگبار از کارخانه ای در بوپال، کارگران شجاع راه آهن جان خود را به خطر می اندازند تا دیگران را در مواجهه با یک فاجعه غیرقابل توصیف نجات دهند.

مشاهده فیلم

مردان راه آهن - داستان ناگفته بوپال ۱۹۸۴ قسمت اول

مردان راه آهن - داستان ناگفته بوپال ۱۹۸۴ قسمت اول

رده سنی بالای 13 سال  پس از نشت گاز مرگبار از کارخانه ای در بوپال، کارگران شجاع راه آهن جان خود را به خطر می اندازند تا دیگران را در مواجهه با یک فاجعه غیرقابل توصیف نجات دهند.

مشاهده فیلم