اتصال قسمت ششم

اتصال قسمت ششم

رده سنی بالای 15 سال  در سریال اتصال : مردی را می ربایند و گروهی از قاچاقچیان اعضای بدن انسان یکی از چشم های او را در می آورند. چشم او به بدن یک قاتل زنجیره ای پیوند زده می شود و حالا تصاویر قتل های وحشتناک این قاتل به صورت الهاماتی دربرابر صاحب اصلی چشم پدیدار می شوند..

مشاهده فیلم

اتصال قسمت پنجم

اتصال قسمت پنجم

رده سنی بالای 15 سال  در سریال اتصال : مردی را می ربایند و گروهی از قاچاقچیان اعضای بدن انسان یکی از چشم های او را در می آورند. چشم او به بدن یک قاتل زنجیره ای پیوند زده می شود و حالا تصاویر قتل های وحشتناک این قاتل به صورت الهاماتی دربرابر صاحب اصلی چشم پدیدار می شوند..

مشاهده فیلم

اتصال قسمت چهارم

اتصال قسمت چهارم

رده سنی بالای 15 سال  در سریال اتصال : مردی را می ربایند و گروهی از قاچاقچیان اعضای بدن انسان یکی از چشم های او را در می آورند. چشم او به بدن یک قاتل زنجیره ای پیوند زده می شود و حالا تصاویر قتل های وحشتناک این قاتل به صورت الهاماتی دربرابر صاحب اصلی چشم پدیدار می شوند..

مشاهده فیلم

اتصال قسمت سوم

اتصال قسمت سوم

رده سنی بالای 15 سال  در سریال اتصال : مردی را می ربایند و گروهی از قاچاقچیان اعضای بدن انسان یکی از چشم های او را در می آورند. چشم او به بدن یک قاتل زنجیره ای پیوند زده می شود و حالا تصاویر قتل های وحشتناک این قاتل به صورت الهاماتی دربرابر صاحب اصلی چشم پدیدار می شوند..

مشاهده فیلم

اتصال قسمت دوم

اتصال قسمت دوم

رده سنی بالای 15 سال  در سریال اتصال : مردی را می ربایند و گروهی از قاچاقچیان اعضای بدن انسان یکی از چشم های او را در می آورند. چشم او به بدن یک قاتل زنجیره ای پیوند زده می شود و حالا تصاویر قتل های وحشتناک این قاتل به صورت الهاماتی دربرابر صاحب اصلی چشم پدیدار می شوند..

مشاهده فیلم

اتصال قسمت اول

اتصال قسمت اول

رده سنی بالای 15 سال  در سریال اتصال : مردی را می ربایند و گروهی از قاچاقچیان اعضای بدن انسان یکی از چشم های او را در می آورند. چشم او به بدن یک قاتل زنجیره ای پیوند زده می شود و حالا تصاویر قتل های وحشتناک این قاتل به صورت الهاماتی دربرابر صاحب اصلی چشم پدیدار می شوند..  

مشاهده فیلم