مسئله سه جسم قسمت هشتم

مسئله سه جسم قسمت هشتم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال مسئله سه جسم : در سراسر قاره‌ها و دهه‌ها، با آشکار شدن قوانین علم و ظهور یک تهدید وجودی، پنج دوست باهوش اکتشافات شگفت‌انگیزی انجام می‌دهند.

مشاهده فیلم

مسئله سه جسم قسمت هفتم

مسئله سه جسم قسمت هفتم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال مسئله سه جسم : در سراسر قاره‌ها و دهه‌ها، با آشکار شدن قوانین علم و ظهور یک تهدید وجودی، پنج دوست باهوش اکتشافات شگفت‌انگیزی انجام می‌دهند.

مشاهده فیلم

مسئله سه جسم قسمت پنجم

مسئله سه جسم قسمت پنجم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال مسئله سه جسم : در سراسر قاره‌ها و دهه‌ها، با آشکار شدن قوانین علم و ظهور یک تهدید وجودی، پنج دوست باهوش اکتشافات شگفت‌انگیزی انجام می‌دهند.

مشاهده فیلم

مسئله سه جسم قسمت چهارم

مسئله سه جسم قسمت چهارم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال مسئله سه جسم : در سراسر قاره‌ها و دهه‌ها، با آشکار شدن قوانین علم و ظهور یک تهدید وجودی، پنج دوست باهوش اکتشافات شگفت‌انگیزی انجام می‌دهند.

مشاهده فیلم

مسئله سه جسم قسمت اول

مسئله سه جسم قسمت اول

مناسب برای بالای 15 سال در سریال مسئله سه جسم : در سراسر قاره‌ها و دهه‌ها، با آشکار شدن قوانین علم و ظهور یک تهدید وجودی، پنج دوست باهوش اکتشافات شگفت‌انگیزی انجام می‌دهند.

مشاهده فیلم