وطنم تویی قسمت هفتم

وطنم تویی قسمت هفتم

مناسب برای بالای 15 سال عزیزه همراه سه فرزندش و مادر همسرش درگیر یک مجادله و سختی قرار دارند….همسری داره که بیشتر از جونش دوسش داره و درگیر یک زندگی سخت و فشار اقتصادی و در تلاش برای زندگی و بزرگ کردن فرزندانش! در سال ۱۹۱۹ستاره ی زیباییها و بسیار بلند پرواز  (هیلال)دختر جوانی که بسیار طرفدار داشت در کشورش همانند ماه میدرخشید…علی کمال  عشق پنهان و دردناکی بود که در قلبش پنهان کرده بود و علی پسر لاتی بود. عزیزه از ماجرای عاشقانه ی این دو خبر داشت….

مشاهده فیلم

وطنم تویی قسمت ششم

وطنم تویی قسمت ششم

مناسب برای بالای 15 سال عزیزه همراه سه فرزندش و مادر همسرش درگیر یک مجادله و سختی قرار دارند….همسری داره که بیشتر از جونش دوسش داره و درگیر یک زندگی سخت و فشار اقتصادی و در تلاش برای زندگی و بزرگ کردن فرزندانش! در سال ۱۹۱۹ستاره ی زیباییها و بسیار بلند پرواز  (هیلال)دختر جوانی که بسیار طرفدار داشت در کشورش همانند ماه میدرخشید…علی کمال  عشق پنهان و دردناکی بود که در قلبش پنهان کرده بود و علی پسر لاتی بود. عزیزه از ماجرای عاشقانه ی این دو خبر داشت….

مشاهده فیلم

وطنم تویی قسمت چهارم

وطنم تویی قسمت چهارم

مناسب برای بالای 15 سال عزیزه همراه سه فرزندش و مادر همسرش درگیر یک مجادله و سختی قرار دارند….همسری داره که بیشتر از جونش دوسش داره و درگیر یک زندگی سخت و فشار اقتصادی و در تلاش برای زندگی و بزرگ کردن فرزندانش! در سال ۱۹۱۹ستاره ی زیباییها و بسیار بلند پرواز  (هیلال)دختر جوانی که بسیار طرفدار داشت در کشورش همانند ماه میدرخشید…علی کمال  عشق پنهان و دردناکی بود که در قلبش پنهان کرده بود و علی پسر لاتی بود. عزیزه از ماجرای عاشقانه ی این دو خبر داشت….

مشاهده فیلم

وطنم تویی قسمت سوم

وطنم تویی قسمت سوم

مناسب برای بالای 15 سال عزیزه همراه سه فرزندش و مادر همسرش درگیر یک مجادله و سختی قرار دارند….همسری داره که بیشتر از جونش دوسش داره و درگیر یک زندگی سخت و فشار اقتصادی و در تلاش برای زندگی و بزرگ کردن فرزندانش! در سال ۱۹۱۹ستاره ی زیباییها و بسیار بلند پرواز  (هیلال)دختر جوانی که بسیار طرفدار داشت در کشورش همانند ماه میدرخشید…علی کمال  عشق پنهان و دردناکی بود که در قلبش پنهان کرده بود و علی پسر لاتی بود. عزیزه از ماجرای عاشقانه ی این دو خبر داشت….

مشاهده فیلم

وطنم تویی قسمت اول

وطنم تویی قسمت اول

مناسب برای بالای 15 سال عزیزه همراه سه فرزندش و مادر همسرش درگیر یک مجادله و سختی قرار دارند….همسری داره که بیشتر از جونش دوسش داره و درگیر یک زندگی سخت و فشار اقتصادی و در تلاش برای زندگی و بزرگ کردن فرزندانش! در سال ۱۹۱۹ستاره ی زیباییها و بسیار بلند پرواز  (هیلال)دختر جوانی که بسیار طرفدار داشت در کشورش همانند ماه میدرخشید…علی کمال  عشق پنهان و دردناکی بود که در قلبش پنهان کرده بود و علی پسر لاتی بود. عزیزه از ماجرای عاشقانه ی این دو خبر داشت….

مشاهده فیلم