ماورا: خواجه احمد یسوی قسمت سوم

ماورا: خواجه احمد یسوی قسمت سوم

مناسب برای بالای 15 سال داستان جنگ اولین عارف بزرگ ترک به نام حاج احمد یسوی که به دستور یوسف همدانی به بغداد فرستاده می شود و...

مشاهده فیلم

ماورا: خواجه احمد یسوی قسمت دوم

ماورا: خواجه احمد یسوی قسمت دوم

مناسب برای بالای 15 سال داستان جنگ اولین عارف بزرگ ترک به نام حاج احمد یسوی که به دستور یوسف همدانی به بغداد فرستاده می شود و...

مشاهده فیلم

ماورا: خواجه احمد یسوی قسمت اول

ماورا: خواجه احمد یسوی قسمت اول

مناسب برای بالای 15 سال داستان جنگ اولین عارف بزرگ ترک به نام حاج احمد یسوی که به دستور یوسف همدانی به بغداد فرستاده می شود و...

مشاهده فیلم