تاج: تقسیم شده با خون قسمت نهم

تاج: تقسیم شده با خون قسمت نهم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال تاج : تقسیم شده با خون : داستان در قرن 16 اتفاق می افتد و به اکبرشاه و جنگ برای جانشینی او بین 3 پسرش می پردازد. داستانی از مبارزه برای قدرت با سیاست های خطرناک، زیبایی شاعرانه ، عشق های سوزناک ، خیانت های بی رحمانه و خونریزی...

مشاهده فیلم

تاج: تقسیم شده با خون قسمت هشتم

تاج: تقسیم شده با خون قسمت هشتم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال تاج : تقسیم شده با خون : داستان در قرن 16 اتفاق می افتد و به اکبرشاه و جنگ برای جانشینی او بین 3 پسرش می پردازد. داستانی از مبارزه برای قدرت با سیاست های خطرناک، زیبایی شاعرانه ، عشق های سوزناک ، خیانت های بی رحمانه و خونریزی...

مشاهده فیلم

تاج: تقسیم شده با خون قسمت ششم

تاج: تقسیم شده با خون قسمت ششم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال تاج : تقسیم شده با خون : داستان در قرن 16 اتفاق می افتد و به اکبرشاه و جنگ برای جانشینی او بین 3 پسرش می پردازد. داستانی از مبارزه برای قدرت با سیاست های خطرناک، زیبایی شاعرانه ، عشق های سوزناک ، خیانت های بی رحمانه و خونریزی...

مشاهده فیلم

تاج: تقسیم شده با خون قسمت پنجم

تاج: تقسیم شده با خون قسمت پنجم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال تاج : تقسیم شده با خون : داستان در قرن 16 اتفاق می افتد و به اکبرشاه و جنگ برای جانشینی او بین 3 پسرش می پردازد. داستانی از مبارزه برای قدرت با سیاست های خطرناک، زیبایی شاعرانه ، عشق های سوزناک ، خیانت های بی رحمانه و خونریزی...

مشاهده فیلم

تاج: تقسیم شده با خون قسمت دوم

تاج: تقسیم شده با خون قسمت دوم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال تاج : تقسیم شده با خون : داستان در قرن 16 اتفاق می افتد و به اکبرشاه و جنگ برای جانشینی او بین 3 پسرش می پردازد. داستانی از مبارزه برای قدرت با سیاست های خطرناک، زیبایی شاعرانه ، عشق های سوزناک ، خیانت های بی رحمانه و خونریزی...

مشاهده فیلم