خانه نینجاها قسمت هشتم

خانه نینجاها قسمت هشتم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال خاندان نینجاها خانواده ای که آخرین نسل از نینجاها هستند سال هاست که از زندگی نینجایی خود فاصله گرفته اند؛ اما حالا باید برای حل بزرگ ترین بحران تاریخ ژاپن دوباره به ریشه های خود برگردند.

مشاهده فیلم

خانه نینجاها قسمت چهارم

خانه نینجاها قسمت چهارم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال خاندان نینجاها خانواده ای که آخرین نسل از نینجاها هستند سال هاست که از زندگی نینجایی خود فاصله گرفته اند؛ اما حالا باید برای حل بزرگ ترین بحران تاریخ ژاپن دوباره به ریشه های خود برگردند.

مشاهده فیلم

خانه نینجاها قسمت سوم

خانه نینجاها قسمت سوم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال خاندان نینجاها خانواده ای که آخرین نسل از نینجاها هستند سال هاست که از زندگی نینجایی خود فاصله گرفته اند؛ اما حالا باید برای حل بزرگ ترین بحران تاریخ ژاپن دوباره به ریشه های خود برگردند.

مشاهده فیلم

خانه نینجاها قسمت دوم

خانه نینجاها قسمت دوم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال خاندان نینجاها خانواده ای که آخرین نسل از نینجاها هستند سال هاست که از زندگی نینجایی خود فاصله گرفته اند؛ اما حالا باید برای حل بزرگ ترین بحران تاریخ ژاپن دوباره به ریشه های خود برگردند.

مشاهده فیلم

خانه نینجاها قسمت اول

خانه نینجاها قسمت اول

مناسب برای بالای 15 سال در سریال خاندان نینجاها خانواده ای که آخرین نسل از نینجاها هستند سال هاست که از زندگی نینجایی خود فاصله گرفته اند؛ اما حالا باید برای حل بزرگ ترین بحران تاریخ ژاپن دوباره به ریشه های خود برگردند.

مشاهده فیلم